นักลงทุนสัมพันธ์

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 252,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 225,000,000 บาท

26 มีนาคม 2531 ก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สิงหาคม 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40,000,000 บาท
กุมภาพันธ์ 2543 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท
พฤษจิกายน 2543 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท
ธันวาคม 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115,000,000 บาท
มีนาคม 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท
กันยายน 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 198,000,000 บาท
มิถุนายน 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225,000,000 บาท
พฤษภาคม 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 252,000,000 บาท

 

Designed & Developed by