ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) มีประวัติที่ยาวนาน นับตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าสู่การเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  นอกจากนั้น บริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน) ยังเป็นองค์กรแนวร่วมต่อต้านทุจริต อันดับที่ 263 จากบริษัทมากกว่า 200,000 แห่งในประเทศไทย และจากบริษัทจดทะเบียน 688 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทนี้ ก่อตั้งและหยัดยืนจากรุ่นสู่รุ่น สืบสานมาจาก หลักการ ของความกตัญญู (Grateful) ด้วยอุดมการณ์ (Ideology) ที่ว่า จะเป็นแบบอย่างธุรกิจที่ดีของคนไทย บนปรัชญา (Philosophy) 3 ประการ คือ

  1. ความรัก (Love) พรหมวิหาร 4
  2. ความสุข (Happiness) มหาสติปัฎฐาน 4 และ
  3. ความสำเร็จ (Success) อิทธิบาท 4

เพื่อก้าวสู่องค์การแห่งจิตเดิมแท้ หรือ Self Organization องค์กรจัดการตัวเองที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดแบบยั่งยืน โดยไม่ทำงานแบบ “Solo” อีกต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับ Partner ทุกช่องทาง องค์กรนี้มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่น และความเพียรเป็นที่ตั้ง (Perseverance) อย่างยิ่งยวด บวกกับทีมงานที่มีศรัทธาอย่างยิ่งในการทำงาน โดย CEO Vision คือ To be Knights of the Round Table นั่นเอง

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มสินค้ามากมาย ที่มาจากการแปรรูปสินค้าการเกษตร ด้วยหลักการที่ว่า เราจะเป็นต้นแบบธุรกิจที่ดีให้กับคนไทยนั้น จึงได้ริเริ่ม การลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร ในการซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ นอกจากการซื้อข้าวแล้ว ยังเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล ที่ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในอีกหลายๆ โครงการ เช่น โครงการข้าว กข43 ซึ่งเป็นข้าวทางเลือกให้ทั้งกับผู้บริโภคและชาวนา ได้มีรายได้ที่สูงขึ้น ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมากขึ้น กลุ่มสินค้าของทางบริษัทฯ นอกจากข้าว ยังมี วุ้นเส้น ถั่วเขียวตราเกษตร สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ทั้งวุ้นเส้นคัพ โจ๊กคัพ น้ำส้มสายชู ตราเกษตร และยังมีกลุ่มสินค้า เพื่อสุขภาพ ที่เป็น สินค้า Organics ต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และถั่วเขียว Organics เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

นอกจากนั้น ยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคอีกมากมาย อาทิ เช่น น้ำมันพืชตราองุ่น น้ำมันพืชตรา เชียร์ น้ำตาลมิตรผล กระทิชาวเกาะ น้ำพริกเผาฉั่วฮะเส็ง เพื่อให้บริการกับช่องทาง IHORECA และยังมีสินค้ากระจายไปช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญ คือ กลุ่ม Modern trade และ Traditional Trade และการส่งออกสินค้าไปยังทุกประเทศทั่วโลกอีกมากมาย

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจบนพืนฐานความเป็นธรรม เน้นการพัฒนาทางด้านบุคลากร เทคโนโลยี่ การผลิต สร้างคนให้มีคุณภาพและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจ นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบการทำงานในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านการขาย การตลาด Logistic ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีระบบการจัดส่งสินค้า ที่สามารถให้บริการจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมุ่งมั่นกับระบบคุณภาพต่างๆ ที่ทางบริษัทได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น BRC 15 ปีซ้อน USFDA 25 ปี GRADE A 8 ปี HACCP 20 ปี Halal 25 ปี และเมื่อปี 2017 ตราเกษตร ได้รับเลือกให้เป็น Super Brand ประจำปี 2017 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานที่จะให้ได้สินค้าที่ดี และมีคุณภาพออกไปสู่ตลาด

จาก Policy ของกลุ่มผู้บริหาร กับทิศทางการก้าวสู่องค์กรชั้นนำของประเทศไทย และในระดับโลก สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น องค์กรที่มีแรงผลักดัน แรงสร้างสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทุกๆ เรื่องให้เป็นไปตามกระแสโลก และธุรกิจ แบบยั่งยืน ทีมงานที่มีคุณภาพ จัดการปรับแต่ง งานของแต่ละ Business Unit ได้อย่างลงตัว ลดภาวะงานที่เป็นช่องว่าง ทำงานแบบ Cross Function ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กรมหาชน องค์กรนี้ให้แข็งแรง ยั่งยืน สืบต่อไป

 

Designed & Developed by