นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการผู้บริหาร

 

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระ

 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระ

 

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการอิสระ

 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
กรรมการบริษัท

 

นางสาววิไล ตั้งสิน
กรรมการบริษัท

 

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการบริษัท

 

 

Mr. Santi Opaspakornkij
Independent Director

Designed & Developed by