คณะผู้บริหาร

 

นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
รองกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

นาย สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และรองกรรมการผู้จัดการ

Designed & Developed by